Naši lektoři jsou náš poklad a také základní stavební kámen naší práce.

Dlouhodobě spolupracujeme pouze s odborníky, kteří mají navíc profesionální lektorské schopnosti a dovednosti, cit pro posluchače a ochotu řešit konkrétní i modelové situace v průběhu kurzů. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni kromě odborného přednesu odborného tématu poskytnout i konkrétní radu a návod na řešení situací v oblasti svého působení.

Seznamte se s některými z nich:

PaedDr. František Rob

Protokolární odborník František Rob je celoživotním povoláním lektor a učitel. Ve své praxi jakožto expert na protokol
a etiketu připravil 437 zahraničních cest českých ústavních činitelů a jejich delegací, stejně jako stovky návštěv zahraničních činitelů v České republice. Nadto pořádal nebo spolupořádal stovky menších událostí protokolárního charakteru. Jeho nejsložitějším a největším protokolárním počinem byla příprava první návštěvy Jeho svatosti papeže Jana Pavla II. v České republice. V minulosti také působil jako ředitel protokolárního oddělení Kanceláře ministra obrany a v protokolárních funkcích na federálním Úřadu vlády. Je autorem publikace Etiketa a diplomatický protokol a vyučuje na Diplomatické akademii v Praze Diplomatický a společenský protokol.

Mgr. Tereza Coufalová, MBA

Vystudovala obor sociální práce na Filosofické fakultě UK. Celý profesní život se věnuje personalistice.
Zkušenosti v oboru získala jak v komerční sféře tak ve veřejné správě, kde již několik let pracovala na pozici vedoucí Personálního odboru Magistrátu města Plzně. V rámci zvyšování kvalifikace absolvovala studium profesního vzdělávacího program MBA ve specializaci HR (Řízení lidských zdrojů a Personální management). Aktuálně již několik let pracuje jako tajemnice městského úřadu. Působí také jako lektorka pro několik renomovaných vzdělávacích institucí. Svoji lektorskou činnost zaměřuje převážně na veřejnou správu, věnuje se pracovně právním vztahům a vytváří vzdělávací programy zaměřené na problematiku řízení lidských zdrojů v podmínkách veřejné správy.

Mgr. et. Ing. Jiří Hořánek

Vzděláním právník a ekonom. Více než třicet let se zabývá lektorskou, vzdělávací a konzultační činností. Jako školitel vede akreditované i neformální semináře v oblastech veřejné správy, vzdělávání úředníků a členů zastupitelstev územních samosprávných celků a působí jako odborník na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Dvacet let pracoval jako tajemník územních samosprávných celků, dříve pracoval na Ministerstvu vnitra ČR,
kam se po několika letech, kdy byl uvolněným starostou Písku opět jako odborník vrátil.

Je akreditovaným lektorem v oblasti lidských zdrojů a jeho specializací je tvorba vnitřních předpisů.

Mgr. Jiří Šimon

Absolvent právnické fakulty. Aktuálně zastává post ředitele Odboru pro veřejné zakázky Ministerstva  zemědělství ČR, v předcházejících letech byl dlouholetým zaměstnancem Ministerstva pro místní rozvoj. Podílel se na novelizacích zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), jako vedoucí oddělení metodiky ZVZ komplexně přepracovával metodiku k zadávání veřejných zakázek (www.portal-vz.cz). Byl členem kolegia ministryně pro místní rozvoj, kde se podílel se na tvorbě nového zákona o veřejných zakázkách. Problematiku veřejných zakázek přednáší již několik let pro odbornou veřejnost, veřejnou správu, justici a Policii ČR. Jako ředitel odboru pro veřejné zakázky velkého zadavatele je v denním kontaktu s pestrou škálou problematiky veřejných zakázek současných i minulých, zadávaných jak Ministerstvem zemědělství, tak jeho několika desítkami resortních organizací.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V roce 2008 nastoupil na legislativně právní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR (výklad zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím).
Poté působil od března 2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). V letech 2006–2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru. Od října 2010 se profesně věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014). Působil na pozici ředitele Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Byl též odborným asistentem
v Ústavu veřejného práva Paneúrópské vysoké školy
.

Již několik let zastává pozici tajemníka městského úřadu a  je vyhledávaným odborníkem a konzultantem v oblasti veřejné správy.

Působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti i jako lektor u řady dalších vzdělávacích institucí. Podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“.
Je autorem publikací a článků především z oblasti boje s korupcí.

Mgr. Nicol Lenertová

Absolventka magisterského studia v oboru politologie. Bývalá moderátorka sportovních novin a zpravodajství na TV NOVA. Aktuálně tisková mluvčí zdravotní pojišťovny, dříve působila na pozici tiskové mluvčí Středočeského kraje. Zároveň je již mnoho let velmi vyhledávanou moderátorkou komerčních akcí a PR manažerkou. Dříve se věnovala modelingu a je úspěšnou účastnicí soutěže MISS ČR.

Mgr. Vladimír Řepka

Absolvent Fakulty multimediálních komunikací a profesionální tiskový mluvčí s 15 letou praxí. Aktuálně tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti. Dříve tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Býval také moderátorem a programovým ředitelem rádia Evropa 2.

Vede kurzy komunikace a Public Relations.

Bc. Jan Brodský, DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha (Ministerstvo vnitra ČR), organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí.

Působil také jako marketingový manažer na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha nebo vedoucí vzdělávání v Elektrotechnickém zkušebním ústavu a zároveň je absolventem několika kurzů Diplomatické akademie. Dlouhodobě se pohybuje v oblasti komunikace, byl mimo jiné tiskovým mluvčím dvou ministerstev a zároveň vedoucím tiskových oddělení nebo ředitelem tiskového odboru. Je autorem desítek školení a odborných seminářů na klíč pro klientelu ve veřejné správě i komerčním sektoru a autorem nebo spolupracovníkem na několika knihách a odborných publikacích. Zabývá se problematikou managementu, time managementu, diplomatického, obchodního a společenského protokolu a komunikací, a to i jako odborný a privátní konzultant.